خانه‌گربه‌ها: گربه وان با چشمهایی به رنگ آبی و زرد در دنیا بی‌نظیر و تنها نژاد گربه‌ای است که از آب خوشش می‌آید. این گربه‌ها را می‌توان در خانه گربه دانشگاه وان که یک مرکز نگهداری و پژوهشی است مشاهده نمود. همچنین در نزدیکی قلعه یک مرکز نقره‌کاری وجود دارد که در حیاط آن تعدادی گربه وان نگهداری می‌شوند.

1

1