جشنواره خرید
جشنواره خرید تاریخ انتشار : 1398/12/24

هر سال بیست و چهار اسفند تا نه فروردین   تخفیف، کنسرت و برنامه های تفریحی در سطح شهر وان 

نمایشگاه تولیدات محلی و سنتی
نمایشگاه تولیدات محلی و سنتی تاریخ انتشار : 1398/07/12

 دوازدهم تا هفدهم مهر  مرکز همایش و نمایشگاههای شهر وان   

نمایشگاه گردشگری
نمایشگاه گردشگری تاریخ انتشار : 1398/07/04

چهارم تا هفتم مهر مرکز همایش و نمایشگاههای شهر وان